Algemene voorwaarden

Hieronder vindt je de algemene voorwaarden van roose.digital. Heb je hier vragen over? Neem dan contact met mij op.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij  anders is aangegeven.

 1. Opdrachtgever: de persoon of organisatie die een dienst of product afneemt van roose.digital.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en roose.digital.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door roose.digital gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten of geleverde producten en alle overige door roose.digital verrichtte handelingen.
 2. Door akkoord te gaan met een overeenkomst met roose.digital verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat de opdrachtgever akkoord gaat met deze voorwaarden.
 3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod anders is aangegeven.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. De door roose.digital gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig , tenzij anders aangegeven.
 2. roose.digital voert de werkzaamheden in de offerte alleen uit als de offerte ondertekend of bevestigd is via e-mail.
 3. Wijzigingen in de offerte opgenomen afgesproken werkzaamheden tussen de opdrachtgever en roose.digital zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen in een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn overeengekomen door beide partijen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht roose.digital niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

 1. 25% van de totaalprijs wordt vooraf gefactureerd en betaald worden voordat het traject gestart wordt.
 2. 25% van de totaalprijs wordt gefactureerd na de presentatie van het prototype.
 3. 25% van de totaalprijs wordt gefactureerd na goedkeuring van de eerste aanpassingsronde.
 4. 25% van de totaalprijs wordt gefactureerd na goedkeuring van de opgeleverde werkzaamheden.
 5. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 30 dagen na factuurdatum overgemaakt zijn.

Artikel 5. Abonnementen

 1. Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig support en update abonnement en heeft betrekking op updates en support van de opgeleverde website.
 2. Met updates wordt bedoeld het doorvoeren van beveiligingsupdates aan de Drupal core en/of modules. Er wordt getracht de updates binnen 10 werkdagen door te voeren vanaf het moment dat de update is uitgebracht tenzij dit door overmacht niet mogelijk is. roose.digital is niet verantwoordelijk voor eventuele schade als er in de tijd van het uitbrengen van de beveiligingsupdate en het bijwerken van de core of modules misbruik wordt gemaakt van het beveiligingslek.  
 3. Met support wordt bedoeld het beantwoorden van maximaal supportvragen (en daaruit voortvloeiende opvolgende vragen) per maand over het beheer of onderhoud van de website.
 4. Kosten van een abonnement gelden voor één jaar en moeten vooraf binnen 30 dagen na ondertekening van het abonnement worden voldaan.
 5. De opzegtermijn voor een abonnement is 2 maanden voor het einde van de abonnementsdatum. 3 maanden voor het einde van de abonnementsdatum ontvangt de opdrachtgever een herinnering. Bij geen schriftelijke reactie binnen de opzegtermijn van 2 maanden wordt het abonnement met dezelfde specificaties stilzwijgend verlengd met 1 jaar.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
 2. roose.digital mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst

 1. roose.digital heeft voornemens de werkzaanheden met zorg uit te voeren, zoals deze schriftelijk zijn afgesproken met de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, die nodig zijn om de afgesproken werkzaamheden uit te voeren, tijdig aan te leveren bij roose.digital.
 3. roose.digital is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor roose.digital kenbaar behoorde te zijn.
 4. roose.digital levert diensten en producten op binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.

Artikel 8. Duur en beëindiging

 1. roose.digital kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met roose.digital gesloten overeenkomst inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 2. roose.digital heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever de overeenkomst en verplichting niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. roose.digital stelt de opdrachtgever hiervan te voren van op de hoogte. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 9. Copyright

 1. Alle aan roose.digital verstrekte goederen worden aan de opdrachtgever terug gegeven als deze dat wenst.
 2. Alle door roose.digital ontwikkelde producten en diensten kunnen door roose.digital voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. roose.digital kan op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, die voortkomt uit de door roose.digital geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
 2. De aansprakelijkheid van roose.digital blijft ten allen tijden beperkt tot het aan de opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen bedrag.

Artikel 11. Overmacht

 1. In geval van overmacht is roose.digital gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot schadeloosstelling verplicht te zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die in redelijkheid niet van roose.digital kan worden gevraagd.
 3. roose.digital is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop roose.digital geen invloed kan uitoefenen.
 4. roose.digital is niet aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van de gegevens, bescheiden, foto’s en dergelijke, al dan niet door hackers tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van roose.digital. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat het een origineel of een kopie behoudt van de aan de gebruiker verstrekte informatie of bescheiden.

Artikel 12. Diverse bepalingen

 1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan wordt slechts de betreffende bepaling als niet geschreven beschouwd en zullen de partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en blijven deze algemene voorwaarden volledig van kracht.
 2. Op alle aanbiedingen van roose.digital en met van roose.digital gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 3. roose.digital heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen als er onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

 1. De door roose.digital geleverde producten en/of diensten blijven na betaling van de facturen eigendom van de opdrachtgever.

Artikel 14. Privacy bepalingen

 1. De persoonsgegevens van de opdrachtgever worden door roose.digital niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij hiervoor door de opdrachtgever uitdrukkelijk toestemming is gegeven.
 2. De persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal van de opdrachtgever blijven vertrouwelijk. roose.digital verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uitdrukkelijke van tevoren gevraagde en gegeven toestemming.